raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie miejskiej jarosław w latach 2019-2023

Wybrane zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska

Należy zwrócić uwagę, że działania Gminy Miejskiej Jarosław w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wykazują duże zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. Skuteczna segregacja odpadów, inwestycje w infrastrukturę, a także intensywne działania edukacyjne - wszystko to podkreśla rolę odpowiedzialnego zarządzania odpadami komunalnymi w budowaniu zrównoważonej przyszłości. Na uwagę zasługuje kilka aspektów, które wyróżniają się jako szczególnie istotne i godne podkreślenia:

łączne wydatki z budżetu miasta na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
w latach 2019-2023

   114,5 mln zł

(dział 900)

ODPADY KOMUNALNE

Stosownie do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miejska Jarosław każdego roku trwającej kadencji, przeprowadzała postępowania przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Jarosławia.  Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców Jarosławia jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Jarosław świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, której podstawowym celem jest zaspokajanie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności. Spółka PGKiM w Jarosławiu realizuje usługi w zakresie gospodarki odpadami, ciepłownictwa, zarzadzania nieruchomościami, cmentarnictwa i usług pogrzebowych oraz remontów i konserwacji.


Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2019-2023 przedstawiają się następująco:


13 997,453 Mg

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów od mieszkańców

2019 r.

14 126,382 Mg

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów od mieszkańców

2022 r.

Segregacja odpadów

Jest to kontynuacja pożądanego trendu, który świadczy o skuteczności działań gminy w zakresie poprawy segregacji odpadów oraz zwiększania udziału odpadów recyklingowanych i przygotowanych do ponownego użycia.

79,01%

Udział niesegregowanych odpadów komunalnych w łącznej masie odpadów 2019 r. 

61,05%

Udział niesegregowanych odpadów komunalnych w łącznej masie odpadów  2022 r.

W poszczególnych latach ceny za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców przedstawiały się następująco:

2019:

2020:

2021:

2022:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2019:

2020:

2021-2022:

1 023 MG

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów zielonych zebranych w PSZOK (w tonach) - 2019 r.

17 094 MG

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów zielonych zebranych w PSZOK (w tonach) - 2020 r.

Kontenery na odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zadania te mają istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej, a prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi powinno być działaniem realizowanym nieprzerwanie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wypełniając powyższy obowiązek w realizowano program edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta oraz dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym, pn. „Czysty Jarosław”. 

M.in. podejmowano następujące działania: 

zieleń w mieście

Działania Gminy Miejskiej Jarosław w zakresie zieleni miejskiej stanowią przykład skutecznego połączenia troski o środowisko naturalne z aktywnym włączaniem społeczności lokalnej w procesy decyzyjne. Można wskazać kilka kluczowych obszarów, które szczególnie wyróżniają się i mogą stanowić powód do dumy:

W 2019 r. łącznie posadzono 192 drzewa:

W 2020 r. Gmina Miejska Jarosław rozpoczęła, z inicjatywy Burmistrza, tworzenie bazy lokalizacji dla nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta. W ramach wprowadzonej akcji „Nowe drzewa dla Jarosławia”, koordynowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia Mieszkańcy mieli  możliwość wskazania konkretnych miejsc, które dzięki temu mogły zyskać nowe, "zielone" oblicze. 

W 2020 r. łącznie posadzono 100 drzew:

W 2021 r. posadzono łącznie 183 drzewa i 540 szt. graba w formie żywopłotu:

W 2022 r. posadzono łącznie 117 drzew i  70 krzewów:

W 2023 r: łącznie posadzono 51 drzew  i 10 krzewów:

Kasztanowce przy Konfederackiej (2019r.)

 Kasztanowce przy Konfederackiej (2019 r.)

Surmia w Ogródku Jordanowskim (2019r.)

Surmia w Ogródku Jordanowskim przy Orkana (2019 r.)

Lipa na terenie Cmentarza Komunalnego Starego przy ul. Cmentarnej (2020r.)
Buk na terenie Cmentarza Komunalnego Starego przy ul. Cmentarnej (2020r.)

Lipa i buk na terenie Cmentarza Komunalnego Starego przy ul. Cmentarnej (2020 r.)

Szesnaście sztuk klonów w bulwarach nad Sanem (2021r.)

 16 szt. klonów na bulwarach nad Sanem (2021 r.)

Lipy na terenie przedszkola przy ul. Grottgera (2021r.)

Lipy na terenie przedszkola przy ul. Grottgera (2021 r.)

Buki w parku Miejskim przy ul. Bandurskiego (2022r.)

Buki w parku Miejskim przy ul. Bandurskiego (2022 r.)

Buki w parku Miejskim przy ul. Bandurskiego (2022r.)
Lipy na cmentarzu wojennym przy ul. Pruchnickiej (2022r.)

Lipy na cmentarzu wojennym przy ul. Pruchnickiej (2022 r.)

Brzozy i platany na placu Świętego Michała (2023r.)

Brzozy i platany na Pl. Św Michała (2023  r.)

Kasztanowce czerwone na alei Szczepańskiego (2023r.)

Kasztanowce czerwone w alei Szczepańskiego (2023 r.)

Lipy w pasie ul. Kraszewskiego (2023r.)

Lipy w pasie ul. Kraszewskiego (2023  r.)

WODA I ŚCIEKI

Ważnym obszarem funkcjonowania Gminy są kierunki działań mające na celu poprawę stanu infrastruktury komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego poziomu usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Polega to przede wszystkim na dozbrojeniu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne działek przewidzianych do zabudowy oraz gospodarstw domowych nieobjętych jeszcze siecią kanalizacyjną, jak również kompleksowe uporządkowanie w zakresie gospodarki wodami opadowymi.

Miasto wyposażone jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową. 

Według danych PWiK Jarosław Sp. z o.o. ze stycznia 2020 r., z miejskich urządzeń wodociągowych korzysta 96 % mieszkańców, co jest wskaźnikiem nieco wyższym aniżeli średnia dla miast w województwie.

W zakresie dostępu do sieci kanalizacyjnej Miasto cechuje się korzystnym wskaźnikiem, powyżej przeciętnej w województwie. Z urządzeń kanalizacyjnych, według danych PWiK Jarosław Sp. z o.o. ze stycznia 2020 r., korzysta 94% mieszkańców.

Na terenie Miasta działa oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. Z oczyszczalni w Mieście korzysta 93,0% mieszkańców.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025 został przyjęty uchwałą NR 597/XLIV/2022 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025. Wyznacza on główne cele i zadania w zakresie kompletnej i sprawnej infrastruktury komunalnej. 


Kompletna i sprawna infrastruktura komunalna