raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie miejskiej jarosław w latach 2019-2023

ODPADY KOMUNALNE

Działania Gminy Miejskiej Jarosław w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wykazują duże zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. Skuteczna segregacja odpadów, inwestycje w infrastrukturę, a także intensywne działania edukacyjne - wszystko to podkreśla rolę odpowiedzialnego zarządzania odpadami komunalnymi w budowaniu zrównoważonej przyszłości. Na uwagę zasługuje kilka aspektów, które wyróżniają się jako szczególnie istotne i godne podkreślenia:

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Najważniejszą inwestycją w zakresie gospodarki odpadami w latach 2019-2023 była budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Istniejący PSZOK przy ul. Racławickiej 24 nie miał już odpowiednich mocy przerobowych. W wyniku podjętych działań w 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu budowy nowego PSZOK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która zakładała m.in. budowę budynku socjalno-biurowego, wiaty do magazynowania odpadów, instalacji zewnętrznych, ścieżki edukacyjnej oraz dostawę wyposażenia​​. 

Budowa nowego Punktu realizowana była w latach 2021-2022 inwestycję, dzięki niej powstał nowy PSZOK zlokalizowany przy ul. Krakowskiej. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5.906.348,98 zł. 

Kontenery na odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1 023 MG

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów zielonych zebranych w PSZOK (w tonach) - 2019 r.

17 094 MG

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów zielonych zebranych w PSZOK (w tonach) - 2020 r.

Segregacja odpadów:

Jest to zatem kontynuacja pożądanego trendu, który świadczy o skuteczności działań gminy w zakresie poprawy segregacji odpadów oraz zwiększania udziału odpadów recyklingowanych i przygotowanych do ponownego użycia.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zadania te mają istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej, a prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi powinno być działaniem realizowanym nieprzerwanie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wypełniając powyższy obowiązek w realizowano program edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta oraz dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym, pn. „Czysty Jarosław”. 

M.in. podejmowano następujące działania: 

Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tablica informacyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców Jarosławia jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.  Spółka PGKiM w Jarosławiu realizuje usługi w zakresie gospodarki odpadami, ciepłownictwa, zarzadzania nieruchomościami, cmentarnictwa i usług pogrzebowych oraz remontów i konserwacji.

13 997,453 Mg

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów od mieszkańców

2019 r.

14 126,382 Mg

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów od mieszkańców

2022 r.

79,01%

Udział niesegregowanych odpadów komunalnych w łącznej masie odpadów 2019 r. 

61,05%

Udział niesegregowanych odpadów komunalnych w łącznej masie odpadów  2022 r.

 Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2019-2023 przedstawiają się następująco: