raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie miejskiej jarosław w latach 2019-2023

WODA I ŚCIEKI

Ważnym obszarem funkcjonowania Gminy Miejskiej Jarosław są kierunki działań mające na celu poprawę stanu infrastruktury komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego poziomu usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Polega to przede wszystkim na dozbrojeniu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne działek przewidzianych do zabudowy oraz gospodarstw domowych nieobjętych jeszcze siecią kanalizacyjną, jak również kompleksowe uporządkowanie w zakresie gospodarki wodami opadowymi.

Miasto wyposażone jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową. 

Według danych PWiK Jarosław Sp. z o.o. ze stycznia 2020 r., z miejskich urządzeń wodociągowych korzysta 96 % mieszkańców, co jest wskaźnikiem nieco wyższym aniżeli średnia dla miast w województwie.

W zakresie dostępu do sieci kanalizacyjnej Miasto cechuje się korzystnym wskaźnikiem, powyżej przeciętnej w województwie. Z urządzeń kanalizacyjnych, według danych PWiK Jarosław Sp. z o.o. ze stycznia 2020 r., korzysta 94% mieszkańców.

Na terenie Miasta działa oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. Z oczyszczalni w Mieście korzysta 93,0% mieszkańców.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2025 został przyjęty uchwałą NR 597/XLIV/2022 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025. Wyznacza on główne cele i zadania w zakresie kompletnej i sprawnej infrastruktury komunalnej. 


Kompletna i sprawna infrastruktura komunalna