raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie miejskiej jarosław w latach 2019-2023

TRANSPORT i łączność

Inicjatywy Gminy Miejskiej Jarosław w zakresie transportu publicznego i elektromobilności są wyrazem świadomej i odpowiedzialnej polityki miejskiej, która stawia na innowacje technologiczne, ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców. Te działania nie tylko wpisują się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju, ale również stanowią przykład dobrej praktyki, którą mogą naśladować inne miasta.

Oto kilka kluczowych elementów, które wyróżniają te działania:

łączne wydatki z budżetu miasta na transport i łączność
w latach 2019-2023

   69,5 mln zł

Kompletna i sprawna infrastruktura transportowa - założenia

W obszarze strategicznym „Infrastruktura techniczna” duży nacisk położony jest na wysoką jakość infrastruktury transportowej. Ma to swoje odzwierciedlenie w modernizacji systemu drogowego w mieście wraz z rozwojem infrastruktury parkingowej. 

Rozwój i modernizacja dróg oraz infrastruktury towarzyszącej, takiej jak chodniki i oświetlenie uliczne, są niezbędne dla zapewnienia płynności komunikacji i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, rozbudowa infrastruktury parkingowej przyczynia się do zmniejszenia problemu zatorów oraz poprawy dostępności przestrzeni miejskiej. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Gmina Miejska Jarosław realizuje kilka kluczowych założeń. 

Szczegółowe informacje w zakresie inwestycji drogowych są opisane w zakładce Inwestycje w Raporcie. 

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Jarosławiu na lata 2020-2035

Działania na rzecz stworzenia warunków do rozwoju elektromobilności na terenie Miasta Jarosławia realizowane są w oparciu o przyjętą uchwałę nr  341/XXV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Jarosławiu na lata 2020-2035”. 


Jako cele szczegółowe określono:

Konieczność opracowania i wdrożenia przedmiotowej strategii wynika ze zdiagnozowanych przesłanek, które wskazują na potrzebę:

Zielony transport publiczny

Program priorytetowy: Zielony transport publiczny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; termin realizacji: 01.01.2023 - 31.10.2024

W Gminie Miejskiej Jarosław w ramach projektu zaplanowano zakup 13 zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 – BEV (autobusów) oraz utworzenie 1 punktu ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym o mocy od 150 kW i 14 punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym o mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW. Przewidziano również przeszkolenie 21 osób.

Wartość projektu wynosi: 31 982 000,00 zł