przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji

Logo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu SP. ZO.O.

Współczesne wodociągi jarosławskie powstały w 1956r. Do 1984r. występowały w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W dniu 01 stycznia 1985r. na bazie w/w struktury wydzieliło się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Jarosławiu. W dniu 11 lipca 1997r. Przedsiębiorstwo przekształciło się w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 6 grudnia 2022r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie spółek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka przejmująca z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu, jako spółka przejmowana. W następstwie tego połączenia majątek spółki przejmowanej przeszedł w drodze sukcesji uniwersalnej na spółkę przejmującą, zaś Wspólnik spółki przejmowanej otrzymał udziały spółki przejmującej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. jako spółka Gminy Miejskiej Jarosław prowadzi podstawową działalność statutową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pod adresem ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.238.500,00 zł.


Organami Spółki są: 

1. Zgromadzenie Wspólników. 

2. Rada Nadzorcza. 

3. Zarząd Spółki. 

Zarząd Spółki stanowi od dnia 01 lipca 2015r. Prezes Zarządu Pan Andrzej Wysocki. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, kierunek marketing i zarządzanie.

Przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz użyczonych przez Gminę Miejską Jarosław. 

W związku z połączeniem Spółek PWiK i MZK od dnia 6 grudnia 2022 r. PWiK Jarosław Sp. z o. o. prowadzi działalność związaną z świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w jarosławskiej komunikacji miejskiej. 

Przedsiębiorstwo uzyskało zezwolenie: Zarządu Gminy Miejskiej Jarosław nr D/1/41/2002 z dnia 03.10.2002r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Wójta Gminy Jarosław nr WG-055/1/03 z dnia 02.01.2003 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Munina i wsi Pełkinie - Wygarki. Ponadto prowadzi sprzedaż wody i odbiór ścieków dla miejscowości Pawłosiów, Widna Góra i Kidałowice.

Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej. 

Prowadzeniem całokształtu spraw związanych z uzdatnianiem wody i zaopatrzeniem w wodę mieszkańców, a także z eksploatacją, konserwacją obiektów i urządzeń technologicznych oraz przestrzeganiem procesów technologicznych uzdatniania wody zajmuje się Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej. 

Pobór wody odbywa się bezpośrednio z rzeki San za pomocą trójkomorowego, żelbetowego ujęcia brzegowego, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wynosi 14.400,00 m3/dobę. Teren ochrony bezpośredniej o powierzchni całkowitej 6.241m2 jest ogrodzony i oznakowany oraz wyłączony z użytkowania z zapewnieniem:

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej umieszczone są tablice informujące o ujęciu wody i zakazie wstępu nieuprawnionych osób na teren ochrony sanitarnej bezpośredniej ujęcia wody oraz wprowadzono całodobowy monitoring video.

Budynek filtrów na terenie przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.

Budynek filtrów

Instalacja filtrów membranowych

Instalacja filtrów membranowych

Dział Oczyszczalni ścieków

Prowadzeniem całokształtu spraw związanych z utrzymaniem wymagań jakościowych w ściekach odprowadzanych do odbiorników, określonych w pozwoleniu wodno-prawnym zajmuje się Dział Oczyszczalni ścieków

Odbiorniki do odprowadzania ścieków
Odbiorniki do odprowadzania ścieków

Gospodarka odpadami jest prowadzona na zasadzie systematycznego ich przekazywania bez procesu gromadzenia, co w znaczącym stopniu przyczynia się do poprawy jakości środowiska. Wszystkie urządzenia w Spółce spełniają wymagania przepisów ochrony środowiska i w żadnym stopniu nie przyczyniają się do jego pogorszenia. Przedsiębiorstwo jest systematycznie kontrolowane w zakresie ochrony środowiska przez WIOŚ Rzeszów Delegatura w Przemyślu. Kontrole z ostatnich lat nie wykazały żadnych uchybień w zakresie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Spółka optymalizuje procesy gospodarowania posiadanymi zasobami (wodą, surowcami i materiałami), a także prowadzi aktywną politykę w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami. Ochrona środowiska w branży wodno-kanalizacyjnej jest obszarem kontrolowanym i regulowanym przez przepisy unijne, krajowe jak i prawa lokalnego, w związku, z czym jest silnie związana z działalnością podstawową Spółki, zwłaszcza w kontekście współczesnych wyzwań dotyczących procesu budowy kanalizacji oraz unowocześniania i kontrolowania oczyszczalni ścieków.

W dziale Oczyszczalni ścieków funkcjonuje instalacja wytwarzania biogazu. Biogaz jest wykorzystywany głównie na potrzeby ogrzewania systemów technologicznych w procesie oczyszczania ścieków oraz ogrzewania obiektów Oczyszczalni. Nadmiar biogazu jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w całości na własne potrzeby Oczyszczalni ścieków. Roczna ilość tej energii to ok. 500÷600 MWh w zależności od produkcji biogazu.

Zbiornik biogazu na terenie przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.

Zbiornik biogazu

Biuro Obsługi Klienta

Podstawowa działalność Spółki realizowana jest zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w oparciu o zawarte umowy z kontrahentami. Spółka ma zawartych około 7.184 umów z kontrahentami. Plany inwestycyjne dotyczące budowy nowych sieci wodociągowych, przyłączy do nich oraz sieci kanalizacyjnych pozwalają zakładać ciągły wzrost odbiorców usług. W Spółce funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta odpowiedzialne za stałą współpracę z kontrahentami w zakresie zawierania umów, dokonywania odczytów i rozliczeń oraz wyjaśniania ewentualnych reklamacji. 

laboratoria

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody. Dostarczana woda musi posiadać odpowiednie parametry jakościowe, a jej dostawa musi następować pod odpowiednim ciśnieniem. Celem zapewnienia jakości usług Spółka posiada system monitoringu procesów produkcyjnych umożliwiających natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także stałą kontrolę parametrów jakościowych. 

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są  przez Laboratoria Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,  które zapewniają wysoką jakość prowadzonych badań, potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz otrzymanym w dniu 11 września 2007 Certyfikatem Akredytacji nr AB 836 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Ponadto Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ostatnich latach zakupiono nowy sprzęt niezbędny do pracy w laboratorium: 


Autoklaw Advance PROLAB-22
Wytrząsarka do probówek
Termometr elektroniczny DT-1
Waga analityczna Radwag AS 220

dział sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Sieci wodociągowo–kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji. Dział Sieci Wod.-Kan. zajmuje się prowadzeniem prawidłowej eksploatacji, konserwacji i remontów sieci wod.-kan, zbiorników wyrównawczych i przepompowni ścieków. Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 242,7 km w tym: sieć magistralna 9,0 km, sieć rozdzielcza 120,5 km, przyłącza wodociągowe 113,20 km. Łączna długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 160,5 km w tym: kanalizacja ogólnospławna 43,4 km, kanalizacja sanitarna 94,4 km, przyłącza kanalizacyjne  22,70 km. 


Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości świadczenia usług. Wymaga to jednak ponoszenia konkretnych kosztów z tytułu utrzymania trzyzmianowego systemu pracy w działach produkcyjnych oraz prowadzenie pogotowia technicznego. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo informuje odbiorców na stronie internetowej. Kontrahenci zgłaszają wystąpienie awarii na telefon alarmowy Spółki. Po przyjęciu zgłoszenia na miejsce awarii zostaje niezwłocznie skierowany zespół pracowników celem jej usunięcia. Z każdej awarii spisywany jest protokół. 


Dbając o stopień satysfakcji klientów Spółka stara się minimalizować czas reakcji na usuwanie awarii oraz planować remonty i inwestycje w sieci tam, gdzie występuje ich najwyższa awaryjność. W celu sprawniejszego wykrywania nieszczelności na sieci wod.-kan. zakupiono korelator Touch Pro  do wykrywania awarii na sieci wodociągowej oraz zamontowano 6 sztuk rejestratorów Cello na sieci wodociągowej do rejestrowania przepływów i ciśnienia. 

Korelator Touch Pro  do wykrywania awarii na sieci wodociągowej

Korelator Touch Pro  do wykrywania awarii na sieci wodociągowej

Dział Planowania i Obsługi Technicznej

W ramach działalności statutowej przedsiębiorstwo prowadzi procesy inwestycyjne polegające na modernizacji lub odtworzeniu majątku Spółki – finansowane z własnych środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.  Opracowaniem wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zajmuje się Dział Planowania i Obsługi Technicznej.

działalność pomocnicza

Przedsiębiorstwo prowadzi także działalność pomocniczą (dodatkową), świadcząc odpłatnie usługi dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych obejmującą m.in.:


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. rozszerzając swoją działalność pomocniczą, świadczy odpłatnie usługi dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych obejmujące między innymi:

Dział Głównego Mechanika i Transportu

Wykorzystaniem taboru samochodowego w działalności pomocniczej (dodatkowej) świadczonej dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zajmuje się Dział Głównego Mechanika i Transportu. Do tej działalności Spółka posiada następujące środki transportu:

W ostatnich latach zakupiono:

Koparkę kołową z napędem 4x4, umożliwiającą kopanie na głębokości co najmniej 6 m oraz obrotnicą 360 stopni.

Koparka kołowa

Samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych – szt. 1

Samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych

Samochód na potrzeby Działu Sieci do odbiorów sieci wod.-kan. oraz do  nadzoru na robotami

Samochód na potrzeby Działu Sieci do odbiorów sieci wod.-kan. oraz do  nadzoru na robotami

Samochód Pogotowia wodomierzowego

Samochód Pogotowia wodomierzowego

Dział Komunikacji Miejskiej

Dział Komunikacji Miejskiej obsługuje 7 linii komunikacyjnych kursujących w większości na terenie miasta. Linie 0,8,9,14,15,16 kursują na terenie miasta Jarosławia natomiast linia 10 kursuje do Kostkowa oraz Leżachów Osada. Łączna długość linii obsługiwanych wynosi 64,8 km, linie na terenie miasta mają długość 59,2 km  natomiast poza miastem 5,6 km. Autobusy wykonują w ciągu dnia roboczego około 1.450 km, w soboty 350 km, natomiast w niedziele około 250 km. Spółka posiada 14 autobusów: autobusy SOR 9,5 BN – 11 szt., autobusy MAN – 2 szt. oraz autobus Autosan – 1 szt. Autobus marki Autosan jest wyłączony z ruchu ze względu na stan techniczny. Ogólna pojemność wszystkich autobusów to: 1.029 osób. Budynki warsztatowe oraz przejęty tabor pojazdów po dawnym MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu wymagają nakładów finansowych związanych z remontami, zarówno budynków jak i autobusów służących do realizowania zadań z zakresu transportu publicznego. W ramach odnowienia posiadanego taboru autobusowego w Dziale Komunikacji Miejskiej planowana jest przez Właściciela Spółki wymiana autobusów ze spalinowych na elektryczne. 

Tworzenie nowych linii w ramach tej działalności odbywać się będzie poprzez szczegółową analizę sytuacji społecznej, demograficznej, a także poprzez rozmowy toczone z przedstawicielami okolicznych gmin mające na celu przejęcie usług transportu publicznego, z cenami konkurencyjnymi do innych podmiotów z tej branży. Rozszerzenie działalności komercyjnej, która może być świadczona przez posiadany już tabor; silniejsze dojście z informacjami do mieszkańców, w pełni wykorzystanie posiadanej infrastruktury do celów reklamowych wewnętrznych i zewnętrznych (np. przystanków, autobusów). W chwili obecnej Spółka PWiK Jarosław Sp. z o. o. mając możliwości finansowe jest w stanie zmierzyć się z takim zagadnieniem, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług z tego zakresu oraz poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie realizacji zadania transportu zbiorowego, w tym ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej, dystrybucji biletów, biorąc w dużej mierze pod uwagę aspekt społeczny, np. zmiana sposobu realizowania usług przewozowych (nowe trasy komunikacyjne, wzrost poziomu jakościowego usług, wprowadzenie nowych rodzajów biletów jako reakcja na społeczne oczekiwania, wprowadzenie nowoczesnych form realizowania płatności, uatrakcyjnienie oferty cenowej biletów, itp.). 

Autobus

W ostatnich 5 latach przewieziono następującą liczbę pasażerów::

Spółka posiada własną stację paliw z której są tankowane autobusy i pozostałe pojazdy firmowe, paliwo nie jest sprzedawane na zewnątrz. Stacja obsługi prowadzi serwis opon dla samochodów osobowych oraz ciężarowych, przyjmowane są zlecenia na inne naprawy.

Warsztat do celu serwisu pojazdów firmowych

Zarząd PWiK Jarosław Sp. z o.o. nieprzerwanie podtrzymuje, monitoruje i podejmuje szereg działań mających na celu zabezpieczenie podstawowej działalności tj. ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz użyczonych przez Gminę Miejską Jarosław.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (AMORTYZACJA) W 2019 ROKU DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 


W 2019 roku Przedsiębiorstwo przeprowadziło remonty własnej infrastruktury:


Przedsiębiorstwo w 2019 r. rozpoczęło również inwestycje z datą zakończenia w 2020 roku:

działalność dodatkowa 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. w ramach prac zleconych przez Urząd Gminy Miejskiej w Jarosławiu wybudowało nowe chodniki przy ul. Chrobrego, przebudowało nawierzchnię drogi przy ul. na Skarpie oraz przebudowę nawierzchni drogi przy ul. Lelewela, przeprowadziło utwardzenie drogi przy ul. Pogodnej, wykonało przebudowę Placu Księdza Piotra Skargi, jak również wykonało utwardzenia placu przy ul. Ks. Jakuba Makary

Budowa nowego chodnika
Nowo powstały chodnik

INWESTYCJE ZREALIZOWANE I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (AMORTYZACJA) W 2020 ROKU DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

W 2020 roku Przedsiębiorstwo przeprowadziło remonty własnej infrastruktury: Modernizacja obiektów Oczyszczalni i Działu Głównego Mechanika i Transportu PWiK Jarosław Sp. z o. o. Nakłady poniesione w 2020 r. 232.953,94 zł netto.

Przedsiębiorstwo w 2020 r. zakończyło inwestycję pn. „Wykorzystanie OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.”. Cel projektu zwiększenie wykorzystania OZE oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Jarosław. To zamierzenie zostanie osiągnięte dzięki rozpoczęciu produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji wykorzystujących OZE, a przez to zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły, B(a)P, GHG i inne) oraz zmniejszenia kosztów zaopatrzenia w energię w PWiK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Koszty całości inwestycji ogółem: 815.384,22 zł brutto, z czego Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie: 543.490,00 zł. W 2020 roku poniesiono nakłady w kwocie 609.819,33 zł netto. 

W ramach tego zadania PWiK Jarosław Sp. z o. o. zamontowała panele fotowoltaiczne wraz z całą infrastrukturą techniczną w następujących punktach:

Instalacja nr 5  - moc instalacji 19,38 kWp

Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne

Mikroinstalacje OZE wytwarzają łącznie rocznie ok. 190 MWh energii elektrycznej co stanowi ok. 5÷7 % całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej przez PWiK

W 2020 r. Przedsiębiorstwo zgodnie z podpisaną umową zamontowało na parkingu przy Dworcu PKP bezobsługowy system parkingowy. Urządzenia tego systemu są pod stałym nadzorem pracowników PWiK Jarosław Sp. z o. o. Nakłady na ten cel wyniosły 112.579,78 zł netto. Na terenie parkingu zamontowano system S.O.S., którzy pozwala pojazdom służb ratunkowych po uruchomieniu sygnału dźwiękowego sprawny.

Parking przy Dworcu PKP

Parking przy dworcu PKP

W 2020 roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonał wykupu sieci wodociągowej, która przeszła na stan Spółki na łączną wartość 91 464,09 zł netto. 

W 2020 roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonało zakupów gotowych środków trwałych na łączną kwotę 1 644 839,05 zł netto w tym zakupu pojazdu specjalistycznego    o wartości 1 540 256,00 netto.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (AMORTYZACJA) W 2021 ROKU DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

W 2021 r. PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonał wykupu sieci wodociągowej, która przeszła na stan Spółki na łączną wartość 203.217,41 zł brutto. 

W 2021 r. PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonało zakupów gotowych środków trwałych na łączną kwotę 213.665,90 zł netto w tym zakupu wózka do maszyny malarskiej niezbędnego do realizowania działalności dodatkowej o wartości 27.500,00 zł netto.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (AMORTYZACJA) W 2022 ROKU DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

W 2022 roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonał wykupu sieci wodociągowej, która przeszła na stan Spółki na łączną wartość 29.171,05 zł netto. 

W 2022 r. PWiK Jarosław Sp. z o.o. dokonało zakupów gotowych środków trwałych na łączną kwotę 203.155,44 zł netto.

W 2022 r. Przedsiębiorstwo przeprowadziło inwestycję pn. „Modernizacja zbiorników wody czystej wraz z wymianą rurociągów, armaturą odcinającą oraz wymianą elementów konstrukcyjnych w Muninie”. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji zbiornika wody czystej wraz z wymianą rurociągów i armatury odcinającej. Inwestycję zrealizowano zgodnie z podpisana umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. W ramach tej inwestycji przeprowadzono całkowity remont zbiorników wody czystej poprzez uzupełnienie ubytków w komorach, ich otynkowanie. Zmodernizowano elementy żelbetowe konstrukcji zbiorników wody czystej. Wymieniono również rurociągi instalacyjne w zbiornikach, tj. rurociągi spustowe, rurociągi łączące zbiorniki a także rurociągi przelewowe i ssawne. Celem realizowanego projektu było podniesienie poziomu jakości wody pitnej dla osób korzystających z ujęcia wody w Muninie.

Zejście do zbiornika wody czystej
Pompownia wody czystej

INWESTYCJE ZREALIZOWANE I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (AMORTYZACJA) W 2023 ROKU DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

Zakupy inwestycyjne 2023 r.:

Agregat prądotwórczy GPW 350

Agregat prądotwórczy GPW 350 zakupiony w 2023r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody na stacji uzdatniania wody w przypadku zaników zasilania energii elektrycznej

Zarząd Spółki stara się o dofinansowanie do różnych inwestycji w tym do budowy nowych sieci wodno – kanalizacyjnych, w trzech projektach z różnych programów:

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. prowadzi szereg prac związanych z działalnością dodatkową. Prowadzone są prace w ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy Miejskiej w Jarosławiu na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, w ramach której Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. przeprowadza remonty masą oraz emulsją bitumiczną dróg gminnych, malowanie oznakowań poziomych ulic miasta, remonty chodników. W 2023 r. wykonano w ramach zleconych przez Gminę Miasta Jarosławia wiele prac drogowych związanych z działalnością dodatkową Spółki. Wykonano utwardzenia dróg między innymi na ulicach: Bocznych Garbarze, Boczna Kielara, Kolaniki, Burmistrza J. Matusza i wiele innych, odnowiono oznakowania poziome przejść dla pieszych na terenie Miasta Jarosław. Przedsiębiorstwo wykonało również w ramach prac bieżących wiele remontów cząstkowych nawierzchni dróg masą bitumiczną oraz remontów cząstkowych chodników w różnych częściach miasta.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. reaguje natychmiast na każde wezwanie do zabezpieczenia i usunięcia miejsc niebezpiecznych dla naszych mieszkańców.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, rozpoczętą 24 lutego 2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o. o. aktywnie pomaga Ukrainie. Na terenach PWiK Jarosław Sp. z o.o. zorganizowano HUB-y przeładunkowe, gdzie zwożone są dary z różnych krajów w postaci: żywności, leków, drobnego AGD, materacy itp. Następnie pracownicy sortują, opisują i przepakowują przywiezione rzeczy. Dary są pakowane do samochodów które przewożą je na granicę lub na teren Ukrainy.

 HUB-y przeładunkowe
 HUB-y przeładunkowe

Dnia 19 kwietnia 2023r. w ramach akcji Łączą Nas Drzewa oraz zbliżającego się Światowego Dnia Ziemi pracownicy Spółki włączyli się w akcję sadzenia lasu. Akcję zorganizowało PWiK Jarosław Spółka z o.o., które dba o miejski las we współpracy z Nadleśnictwem Jarosław. Do akcji dołączyli Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch, pracownicy Nadleśnictwa Jarosław i Spółki oraz uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu. Nie zabrakło edukacji leśnej oraz konkursów z wiedzy o lesie i jego mieszkańcach. Sadzenie lasu zakończono odpoczynkiem przy ognisku i wspólnym posiłkiem.

Akcja sadzenia lasu zorganizowana przez PWIK Jarosław Spółka z o.o.
Ognisko podczas akcji sadzenia lasu zorganizowanej przez PWIK Jarosław Spółka z o.o.
Uczestnicy w akcji sadzenia lasu zorganizowanej przez PWIK Jarosław Spółka z o.o.
Ognisko podczas akcji sadzenia lasu zorganizowanej przez PWIK Jarosław Spółka z o.o